ACTELE NECESARE PENTRU DEZBATEREA MOSTENIRII

 • ANEXA NR. 24 – de la PRIMARIA (Starea Civila pentru Buzau) de unde defunctul a avut ultimul domiciliu.
 • CERTIFICAT DE DECES al defunctului (Original Si copie xerox)
 • ACTE DE STARE CIVILA ale mostenitorilor (in ORIGINAL si cate o COPIE XEROX)
 • BULETIN / CARTE DE IDENTITATE
 • CERTIFICAT DE NASTERE
  CERTIFICAT DE CASATORIE (numai pentru fiicele defunctului)
 • ACTELE DOVEDITOARE ALE PROPRIETATII BUNURILOR SUCCESORALE*
  (in ORIGINAL si cate o COPIE XEROX)

Dupa caz:
* Contracte de: vanzare-cumparare, schimb, donatie, intretinere,
* Titlu de proprietate pentru teren si/sau procesul verbal de punere in posesie
* Autorizatie de construire pentru casa si anexele gospodaresti si o schita a casei
* Adeverinta de la Primarie care sa ateste stapanirea imobilului de catre defunct sub nume de proprietar si ca a figurat inscris in registrul agricol de peste 30 de ani (pentru casele din mediul rural construite fara autorizatie)
* Act de partaj voluntar
* Certificat de mostenitor
* Certificat de actionar, Libret CEC, contract de depozit bancar etc.
* Extras de cont pentru Certificatul de actionar eliberat de Regisco
* Act de concesiune ptr. locul de veci, acte ptr. construirea cavoului.
* Testament
* Alte acte: hotarare judecatoreasca de partaj sau de constatare a dreptului de proprietate, Ordinul Prefectului de atribuire in proprietate a terenului etc.
* Orice alt act doveditor al proprietatii (al masei succesorale).

 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (de la Primaria de unde se afla bunurile imobile) in care sa se mentioneze:
  – ca nu are datorii fiscale neplatie
  – suprafata terenului si suprafata construita a casei si anexelor
 • 2 MARTORI – (persoane majore) care sa nu fie ruda cu mostenitorii, sa posede acte de identitate si care sa-l fi cunoscut pe defunct si respectiv sa cunoasca ce mostenitori au ramas si eventual din ce compune masa succesorala.

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE, DONATIE, SCHIMB, INTRETINERE – ACTE NECESARE

 • Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, proces verbal de predare-primire, sentinta definitiva si irevocabila, titlu de proprietate).
 • Certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, obtinut de la Administratia Financiara de care apartine imobilul, din care sa rezulte ca nu are datorii neachitate.
 • Incheiere de intabulare si documentatia tehnica cadastrala
 • Extras de Carte Funciara pentru autentificare. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
 • Certificat de performanta energetica al cladirii care se elibereaza de un auditor energetic autorizat
 • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, in cazul apartamentelor, in sensul ca proprietarul nu are datorii la intretinere, cu numele, prenumele si semnatura administratorului si presedintelui Asociatiei;
 • Ultima factura si chitanta de achitare a energiei electrice;
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);
 • Persoane juridice (certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA).
 • La contractele de vanzare-cumparare prin programul „Prima Casa” pe langa actele de mai sus mai sunt necesare:
 • Contractul de credit – copie si contractul de garantare incheiat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – original.